ANBI

ANBI in aanvraag.

Stichting ’t Waterpoartsje is door de Belastingdienst erkend als een (culturele) Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) gelden belastingvoordelen bij erven, schenken en giften.

Gegevens stichting

Naam
Stichting ’t Waterpoartsje

RSIN
859249979

Statutaire doelstelling
De stichting heeft als doel het bevorderen van sociale en/of maatschappelijke activiteiten alsmede het bevorderen van de sociale cohesie in en rondom Sneek, op elk mogelijk gebied, en in welke vorm hoe dan ook genaamd en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beloningsbeleid
Stichting ‘t Waterpoartsje verstrekt geen onkostenvergoedingen aan bestuurders. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de stichting is. Bestuurders en vrijwilligers zetten zich vrijwillig in en ontvangen geen beloning/vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting bestaat is gezamenlijk bevoegd en kent de volgende bestuurders: Wietse Jan Nieuwenhuis (voorzitter), Cees Vogelvanger (secretaris), Klaas-Pieter Majoor (penningmeester).

Hoofdlijnen van het beleidsplan
Ons volledige beleidsplan is te downloaden (zie link). Hierin gaan we in op de algemene gegevens, ons bestuur, onze missie, visie en ambitie en de doelstellingen van de stichting. Verder beschrijven we de beoogde doelgroep en onze betrokkenheid bij activiteiten. Het beloningsbeleid komt aan bod en er wordt verslag gedaan van uitgeoefende activiteiten.

De manier waarop de stichting geld werft
Onze stichting heeft als kernwaarde dat impact creëren belangrijker is dan geld werven. Hoewel geld essentieel is om onze doelstellingen te verwezenlijken, zijn we er van overtuigd dat het bereiken van tastbare positieve resultaten in onze lokale gemeenschap minstens zo belangrijk is.

  • Opbrengst van de Stadsbrouwerij Sneek
    Van elk biertje wat verkocht wordt, gaat 0,25 ct naar de stichting. Daarnaast is de brouwerij in handen van de Stichting, dus als er winst gemaakt wordt, gaat dat naar de stichting.
  • Donaties en Sponsoring
    Stichting ‘t Waterpoartsje heeft historisch gezien een sterke gemeenschapssteun genoten, en we verwachten dat dit zal voortduren. Ambassadeurs schrijven zich in voor de “box met un goëd gefoël” van de Stadsbrouwerij Sneek. Certificaathouders steunen de stichting door 500 euro te doneren. We gaan ervan uit dat donaties en sponsoring zullen blijven groeien, met een verwachte stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar.
  • Subsidies, Fondsen en Theater Sneek
    We zoeken actief de samenwerking met organisaties die onze missie steunen denk hier bijvoorbeeld aan het Oud Burger Weeshuis (OBW). Daarnaast zoeken we naar subsidiemogelijkheden en financiering van fondsen die gericht zijn op onze missie. We verwachten een toename van 5% in deze bron van inkomsten.

Het creëren van positieve en blijvende verandering staat centraal in onze missie. We geloven dat geld pas echt waardevol is wanneer het wordt ingezet om impact te genereren en het leven van mensen te verbeteren. Dit is de drijvende kracht achter onze stichting.

Beheer en besteding van het vermogen
Het vermogen van de stichting wordt te allen tijde aangewend ter verwezenlijking van de doelstellingen van de Stichting. De Stichting zal niet meer vermogen houden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstellingen van de Stichting.

Wat is een ANBI instelling

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Verenigingen (zoals sport-, personeels-, zang-, harmonie- of toneelverenigingen) en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Deze instellingen kunnen misschien wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd.

Voorwaarden ANBI

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Daarnaast kunnen ANBI’s aangewezen worden als culturele ANBI.

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:

Culturele ANBI

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status ‘culturele ANBI’ krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Voorbeelden van culturele instellingen

Culturele instellingen zijn actief in beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, (pop)muziek, (muziek)theater of vormgeving. Hieronder vallen bijvoorbeeld theatergroepen, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, (pop)podia, letteren-, pop- en filmfestivals en architectuurcentra.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken (met een maximumbedrag van 1250 euro).
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.