'T WATERPOARTSJE

KLUP FAN 100

'T WATERPOARTSJE

KLUP FAN 100

KLUP FAN 100

VAN SNEEKERS DOOR SNEEKERS

Leden fan ‘e klup van 100 binne ambassadeur en mede-brouwer fan ’t Waterpoartsje en frage altied en overal om ’n Waterpoartsje as er bier te krije is (en anders ook ?). Zij helpe met ’t ûtdragen fan ons missy en krije de eerste lichting 24 ferskrikkelijk lekkere Waterpoortsjes. Daarnaast krije leden fan de klup fan 100 korting op bestellingen fan’t Waterpoartsje (Limiteerde Oplage) en stemrecht op ’t folgende biertje. Se krije rente in natura, ûtkeert in bier. Foar elk lid fan ‘e klup fan 100 dat se aanbrenge krije se een 6-pack mei Waterpoartsjes. Mooier nog! Se krije foar elk 5e lid fan ‘e klup van 100 een ’t Waterpoartsje t-shirt. Om ons missy mogelijk te maken geven de leden fan’e klup fan 100 un eenmalige inleg fan € 100,- aan Bierbrouwerij de Waterpoart BV.

KLUP FAN 100

INSCHRIJVENMenu